De vereniging en de Algemene Ledenvergadering

Het samenwerkingsverband heeft als bestuursvorm de Vereniging. De vereniging heeft een bestuur en een Algemene Leden Vergadering als toezicht houdend orgaan. In de Algemene Ledenvergadering participeren alle aangesloten schoolbesturen als lid. Elk aangesloten schoolbestuur is lid van de Vereniging. Ieder lid van de Vereniging wordt door één  afgevaardigde in de Algemene Ledenvergadering vertegenwoordigd. In de Algemene Ledenvergadering vindt op overeenstemming gericht overleg plaats. Indien noodzakelijk vindt er in de Algemene Ledenvergadering besluitvorming bij gewone meerderheid van stemmen plaats (stemverhouding naar rato van het aantal leerlingen). De taken en verantwoordelijkheden  van de Algemene Ledenvergadering zijn vastgelegd in de statuten van het SWV.

Documenten ALV
Verslag ALV 09-12-2020
Verslag ALV 17-06-2020
Verslag ALV 11-12-2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019