Welkom op de pagina van het Ouder- en jeugdsteunpunt

 

 

'Door het meedenken van het Ouder- en jeugdsteunpunt

is het gesprek met school op gang gebleven'

            

                

         'Contact met de consulent ouders & school heeft ons enorm geholpen'

 

Deze pagina is voor u, ouders/verzorgers met vragen over uw kind op de basisschool. Wij hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk informatie te verzamelen die voor u van belang kan zijn wanneer uw kind naar een basisschool in Zuid-Kennemerland gaat of daar al zit. Mocht u toch nog informatie nodig hebben die niet op deze ouderpagina te vinden is, een vraag willen stellen, of iets met ons willen bespreken: schroom dan niet om contact op te nemen met de consulenten ouders & school van ons samenwerkingsverband, Petra den Boer (06-1554 1176) en Henriëtte Lemmen (06-15879836). 

Het Ouder- en jeugdsteunpunt van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland (POZK) is er voor u. U kunt terecht met vragen over alles wat te maken heeft met uw kind op school. Onze consulenten ouders & school Petra den Boer en Henriëtte Lemmen helpen u op weg bij het vinden van de school die het best past bij wat uw kind nodig heeft. Samen met u kunnen zij zoeken naar oplossingen wanneer u er met school niet goed uitkomt; of het nu gaat om eenvoudige vraagstukken of ingewikkelde kwesties. Bijvoorbeeld door begeleiding te bieden bij individuele gesprekken of bij groter overleg met school.

Onze consulenten ouders & school zijn onafhankelijk en onpartijdig. Zij zoeken met alle betrokkenen naar een oplossing die past voor u én voor de school. Dat betekent dat gesprekken altijd op basis van gelijkwaardigheid worden gevoerd, waarbij zowel vanuit uw perspectief als dat van school wordt gekeken. Het streven is altijd om uit te komen bij een oplossing waar iedereen JA op kan zeggen.

Hieronder hebben wij alvast een aantal onderwerpen op een rij gezet waarover u als ouders/verzorgers mogelijk vragen heeft. Wilt u direct contact met onze consulenten ouders & school Henriëtte Lemmen en Petra den Boer? Hun contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Mijn kind...

                                 

'Wij voelen ons enorm gesteund door de inzet van de consulent ouders & school'

      

      'Ik heb echt een heel ander kind in huis'

 

Aanmeldprocedure in Haarlem en omgeving
Als uw kind vier jaar oud is, mag het voor het eerst naar de basisschool. Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig en moet het naar school. Aanmelden voor de basisschool verloopt niet in alle gemeenten binnen Zuid-Kennemerland hetzelfde.

Als u uw kind wilt aanmelden bij een basisschool in de gemeente Haarlem, heeft u te maken met het gemeentelijke plaatsingsbeleid. Op deze website leest u stap voor stap hoe dat in zijn werk gaat. 

In de omliggende gemeenten - Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmermeer - kunt u uw kind aanmelden bij de school van uw keuze. Op de website van de school vindt u informatie over aanmelden. 

Op de website Scholen op de kaart vindt u gegevens van alle basisscholen in Nederland.

Ondersteuning op onze scholen
Alle scholen in Zuid-Kennemerland horen bij het samenwerkingsverband PO-ZK. Het samenwerkingsverband krijgt geld van het ministerie van Onderwijs om passend onderwijs voor alle leerlingen mogelijk te maken. In ons samenwerkingsverband gaat veruit het meeste geld rechtstreeks naar de schoolbesturen, zij verdelen het weer over hun scholen. De scholen hebben veel vrijheid als het gaat om de keuzes die zij maken om het onderwijs passend te maken voor hun leerlingen. Dat betekent dat niet iedere school dezelfde mogelijkheden heeft. Alle basisscholen leggen vast wat zij hun leerlingen in de basis kunnen bieden, welke mogelijkheden er zijn voor extra ondersteuning en hoe zij dit organiseren. Dit noemen we het Schoolondersteuningsprofiel. Vaak staat hierover ook informatie op de website van de school.

De basisschool van mijn keuze geeft aan dat mijn kind geen plek kan krijgen omdat de school vol is. Mag dat?
Ja, dat mag. Als een school aantoonbaar kan maken dat de groep waar uw kind thuishoort vol zit, dan hoeft de school uw kind niet aan te nemen. De school heeft dan geen zorgplicht (zie hierna). Via de school zelf óf via één van de consulenten ouders & school van het samenwerkingsverband kunt u vragen naar een overzicht van alle vrije plekken op de scholen. De contactgegevens van de consulenten ouders & school vindt u onderaan deze pagina. 

Zorgplicht
De eerste school waar uw kind schriftelijk is aangemeld heeft zorgplicht (behalve als de school vol is). Dat betekent dat de school samen met u zal kijken welke vorm van onderwijs het beste past bij uw kind. Dat kan zijn op de huidige of een andere basisschool (eventueel met extra begeleiding) of op een school voor gespecialiseerd onderwijs. Van u als ouder wordt verwacht dat u met school relevante informatie deelt over de ondersteuning die uw kind nodig heeft en/of al krijgt. 

Is mijn kind het best op haar of zijn plek op regulier of gespecialiseerd onderwijs?
Als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat en het is al vóór dat moment duidelijk dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft op school, dan is het belangrijk om direct een school te vinden die past bij wat uw kind nodig heeft. Zo kan uw kind een goede start maken. Dit kan een reguliere basisschool zijn, of een gespecialiseerde school. Voor gespecialiseerd onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Dit is een document waarin duidelijk wordt vastgelegd welke ondersteuning uw kind nodig heeft en wat ervoor nodig is om dat te realiseren. Voor startende kleuters met specifieke onderwijsbehoeften gelden aparte afspraken

Ondersteuning op de basisschool
Op een reguliere basisschool zijn er mogelijkheden om een leerling meer of extra ondersteuning te bieden als hij of zij dat nodig heeft. Wij noemen dit de basisondersteuning of extra ondersteuning. Om deze ondersteuning uit te kunnen voeren, ontvangt ieder schoolbestuur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs jaarlijks een vast bedrag per leerling; het ondersteuningsbudget. Iedere school stelt in overleg met het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad (MR) een plan op voor hoe zij het geld inzet dat de school ontvangt voor passend onderwijs. In gesprek met school kunt u uitleg krijgen over de manier waarop het ondersteuningsbudget wordt ingezet.
Voor leerlingen met een medische ondersteuningsbehoefte kan de school via het secretariaat van het SWV een extra budget aanvragen om de leerling langdurig te begeleiden op de basisschool. 

Naar een andere reguliere basisschool
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u ervoor kiest uw kind aan te melden bij een andere reguliere basisschool in Zuid-Kennemerland. De meest voorkomende reden is een verhuizing. Maar het kan ook zijn dat een andere school meer passend lijkt bij uw kind, of dat u niet zo tevreden bent over de huidige school.

De nieuwe school zal altijd eerst bekijken of zij plek heeft voor uw kind. In Zuid-Kennemerland werken we met een lijst waarop scholen maandelijks aangeven of er plaats is. Deze lijst - de schoolplaatsingscapaciteitenlijst - kunt u opvragen bij de interne begeleider (IB-er) van de huidige school of bij één van onze consulenten ouders & school. 

Als u na een oriënterend gesprek met de nieuwe school graag wil dat uw kind er wordt geplaatst, dan gaat de nieuwe school onderzoeken of zij passend onderwijs aan uw kind kunnen bieden. U kunt samen met de scholen afspreken op welke wijze informatie over uw kind wordt overgedragen. Om uw kind zo passend mogelijk onderwijs te bieden, is het belangrijk dat u als ouders informatie overdraagt. Scholen zijn bij een overstap wettelijk verplicht een onderwijskundig rapport te overhandigen aan de nieuwe school.

Het schoolondersteuningsprofiel
Alle basisscholen leggen vast wat zij hun leerlingen kunnen en bieden, welke mogelijkheden er zijn voor extra ondersteuning en hoe zij dit alles organiseren en doen. Dit doen zij in het Schoolondersteuningsprofiel. Vaak staat hierover informatie op de website van de school of in schoolgids. Via onze scholenkaart kunt u kiezen over welke school u informatie wilt inzien.

Mogelijk gaat uw kind om een bepaalde reden (tijdelijk) niet naar school. Dat geeft zorgen, maar gelukkig kunnen verschillende mensen u en uw kind helpen in deze situatie. De school werkt samen met ons ouder- en jeugdsteunpunt en de leerplichtambtenaar én met organisaties zoals de Jeugdgezondheidszorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze organisaties kunnen in overleg met u allemaal een rol spelen in de weg terug naar onderwijs voor uw kind. Ons ouder- en jeugdsteunpunt onderzoekt met u en de school de mogelijkheden. Hier kunt u lezen wat u met school kunt bespreken. 

Vanaf de leeftijd van 5 jaar is uw kind leerplichtig. Als uw kind (te) vaak verzuimt van school, of helemaal niet naar school gaat, schakelt de school de leerplichtambtenaar in. U kunt ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Samen met u en school en eventuele andere betrokkenen, kijkt de leerplichtambtenaar hoe uw kind het best terug naar school kan gaan. De school waar uw kind op zit heeft zorgplicht en is daarmee verantwoordelijk voor onderwijs aan uw kind totdat er een passende oplossing is gevonden.

Op Het Leerplein vindt u de meest relevante afspraken over leerplicht in onze regio.   

Zorgplicht en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig om naar school te kunnen gaan? De school waar uw kind staat ingeschreven, heeft ook dan zorgplicht. Dat betekent dat deze school moet onderzoeken of zij uw kind passend onderwijs kan bieden en wat hiervoor nodig is. Bij dit onderzoek betrekt de school u als ouder natuurlijk ook. Van u wordt verwacht dat u relevante informatie kan geven over wat uw kind nodig heeft aan ondersteuning. 

Voor dit onderzoek heeft de school zes weken de tijd. Deze periode mag één maal worden verlengd met vier weken. In deze onderzoeksperiode hoeft de school uw kind nog niet te plaatsen. Het onderzoek van school kan drie uitkomsten hebben.

1.       De school waar uw kind is aangemeld kan uw kind met extra ondersteuning passend onderwijs bieden.

2.       De school kan uw kind geen passende plek bieden, maar een andere reguliere basisschool wel. Samen met de school gaat u op zoek naar een andere reguliere school voor uw kind.

3.       De school denkt aan een ander type onderwijs voor uw kind, bijvoorbeeld gespecialiseerd onderwijs. Daar is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor nodig. Dit is een document waarin duidelijk wordt vastgelegd welke ondersteuning uw kind nodig heeft en wat ervoor nodig is om dat te realiseren. De school kan u hierover informeren, of de consulenten ouders & school van het samenwerkingsverband overleggen met u.

Op de website Onderwijsgeschillen vindt u meer informatie over de aanmelding van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op school.

Verhuisd
U bent recent in Zuid-Kennemerland komen wonen en zoekt een school voor uw kind(eren). Hoe pakt u dat aan?
Er zijn wel bijna 90 scholen in onze regio; vooral reguliere 'gewone' basisscholen en enkele scholen voor gespecialiseerd onderwijs. Hieronder hebben we voor u de eerste stappen op weg naar een passende school voor uw kind in Zuid-Kennemerland op een rij gezet.

Een school in Zuid-Kennemerland
Als u verhuist naar Zuid-Kennemerland, moet u een school voor uw kind kiezen. Om te zien welke scholen er bij u in de buurt zijn, kunt u kijken op onze website. Kies een school op de kaart, of zoek op naam of postcode. Via de kaart komt u bij de contactgegevens en een link naar de website van de school. 

Gaat uw kind naar regulier onderwijs?
De overstap naar een nieuwe reguliere basisschool van uw keuze kunt u maken als de school plek heeft en de school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften (dat wat uw kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen op school) van uw kind. 

Gaat uw kind naar gespecialiseerd onderwijs?
Ook de scholen voor gespecialiseerd onderwijs vindt u op de scholenkaart. Voor meer informatie kunt u terecht bij de scholen zelf, of u kunt contact opnemen met de consulenten ouders & school van ons samenwerkingsverband: Henriëtte Lemmen en Petra den Boer. Zij kunnen u ook informeren over de regels en afspraken die er gelden bij het plaatsen van uw kind op een van de gespecialiseerde scholen. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig waarin op een rij wordt gezet wat uw kind nodig heeft en hoe dit kan worden gerealiseerd.
De contactgegevens van Henriëtte en Petra vindt u helemaal onderaan deze pagina.

Nieuw in Nederland – nieuwkomers
Met 'nieuwkomers' bedoelen we kinderen die nieuw in Nederland komen wonen. Kinderen die de Nederlandse taal nog niet goed genoeg beheersen en hierdoor niet voldoende kunnen profiteren van het onderwijs, kunnen eerst een periode intensief taalonderwijs krijgen in de internationale taalklas ofwel de ITK. Neem gerust rechtstreeks contact op met de ITK óf schakel een van onze consulenten ouder & school in om u op weg te helpen.

English version

Wanneer uw kind de overstap maakt van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (VO), heeft u wellicht als ouder/verzorger vragen. Leerlingen worden in groep 8 van de basisschool meestal goed voorbereid op deze spannende stap, maar ook als ouders kunt u een rol spelen in dit proces. Op deze plek vindt u antwoorden op vragen zoals:

- Hoe kan ik mijn kind helpen om een goede keuze te maken?
- Hoe gaat aanmelden in het voortgezet onderwijs?
- Waar kan ik terecht met vragen over het schooladvies?

Naar het voortgezet onderwijs
Het basisschooladvies in groep 8 is het uitgangspunt voor het voortgezet onderwijs. De basisschool van uw kind neemt de leerlingen van groep 8 én hun ouders mee in dit proces. Als u aanvullende vragen hebt over het schooladvies, kunt u dus het beste in gesprek gaan met de school.  

Voortgezet onderwijsscholen in de regio organiseren open dagen voor leerlingen en hun ouders, zodat zij een indruk krijgen van de school. Dit kan helpen bij het maken van een keuze. Na het bezoeken van de open dagen, meldt u als ouder vervolgens uw kind aan bij de school van eerste keuze. Informatie over de verschillende VO-scholen in de regio en over de open dagen vindt u op Het Brugweb. (Leerlingen van groep 8 ontvangen rond de herfstvakantie een schriftelijke versie van deze info in de vorm van Het Brugboek.)

LET OP:
In de regio Zuid-Kennemerland is afgesproken dat elke leerling een plek krijgt op het schoolniveau dat past bij het advies van de basisschool. Toch is het niet bij voorbaat zeker dat uw kind een plek krijgt op de VO-school van eerste keuze. Er geldt in deze regio een vaste procedure voor aanmelding. Leerlingen maken - samen met hun ouders - een lijstje van scholen die de voorkeur hebben. Als er genoeg plaatsen zijn voor alle aangemelde leerlingen, kan uw kind naar de school van eerste voorkeur; als er meer leerlingen zijn aangemeld dan de school kan plaatsen, wordt er geloot. Het kan dus voorkomen dat uw kind een plek krijgt op een andere VO-school dan waar uw kind in eerste instantie is aangemeld. 

Voor VO-scholen net buiten de regio Zuid-Kennemerland - Gemeente Velsen (zie Brugweb), de Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer - gelden andere afspraken voor toelating tot het VO. In Haarlemmermeer wordt ook met loting gewerkt.  

De Eindtoets
De landelijke Eindtoets basisonderwijs wordt afgenomen halverwege het schooljaar in groep 8, nádat uw kind op een school voor voortgezet onderwijs is aangenomen. Als de uitkomst van deze eindtoets naar boven toe afwijkt van het eerdere advies van de basisschool, zal de school het advies moeten heroverwegen. Dit betekent niet per definitie bijstellen. De basisschool informeert u over de heroverweging van het eerder gegeven schooladvies. 

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften die overstappen naar het VO
Als duidelijk is dat uw kind meer dan gemiddelde ondersteuning nodig heeft op de middelbare school, dan zal de basisschool een gesprek aanvragen bij de voortgezet onderwijsschool van keuze. Dit gesprek heet een MDO-O (multi disciplinair overleg-overdracht). Hierover wordt u natuurlijk tijdig geïnformeerd door de basisschool. Tijdens dit gesprek worden de ondersteuningsbehoeften met u, uw kind, de basisschool en de VO-school besproken. De basisschool bereidt het MDO-O samen met u en uw kind voor zodat jullie goed aan de nieuwe school kunnen vertellen wat er nodig is. Meer informatie over het MDO-O vindt u op de website van het samenwerkingsverband van het voortgezet onderwijs in Zuid-Kennemerland. 

Voor leerlingen waar een vorm van gespecialiseerd onderwijs (tijdelijk) beter aansluit bij hun onderwijsbehoeften, is het mogelijk over te stappen naar een school binnen het gespecialiseerd onderwijs.
School en ouders kunnen advies vragen aan allerlei organisaties om hen heen. Binnen ons SWV wordt de zeggenschap over wat de beste onderwijsplek is, door school, ouders en de nieuwe school zelf geregeld. De deelnemers aan deze triade kennen de leerling het beste of gaan straks daadwerkelijk met de leerling werken. Zij bezitten en organiseren zelf de benodigde expertise en beslissen dan ook gezamenlijk over een passende onderwijsplek. Na overeenstemming wordt een toelaatbaarheidsverklaring opgesteld. (Zie: Toelaatbaarheidsverklaring A: van PO naar S(B)O.)

Het samenwerkingsverband beoordeelt de aanvraag niet inhoudelijk, maar kijkt wel of alle betrokkenen achter de aanvraag staan. De plaatsingen op het gespecialiseerd Onderwijs (GO) zijn in principe tijdelijk van aard. Bij de start wordt de wenselijkheid van terugplaatsing besproken en worden evaluatiemomenten vastgesteld.

Verschil van inzicht

 

'Het ligt allemaal best gevoelig,

dan is een onafhankelijk persoon erbij heel prettig!

 

 

'Heel fijn dat ik mijn verhaal kan vertellen'

 

Als u niet tevreden bent over de hulp aan uw kind door school en het lukt niet om samen tot een oplossing te komen, dan kunt u contact opnemen met één van de consulenten ouders & school van ons samenwerkingsverband. Zij hebben een onafhankelijke rol en gaan samen met u en de school in gesprek om te zoeken naar een oplossing waar iedereen 'ja' op kan zeggen. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. 

Ook kunt u gebruik maken van het landelijk netwerk van onderwijsconsulenten.

Op de website van de school van uw kind of op de website van het bestuur, vindt u de klachtenprocedure. Daar vindt u ook de contactgegevens van de externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon van het bestuur die u kunt benaderen. 
De escalatieladder geeft weer welke stappen genomen dienen te worden in het proces. In deze illustratie leest u het stappenplan.

Het samenwerkingsverband gaat er vanuit dat de keuze om naar een andere school te gaan door de ouders, de huidige school en de nieuwe school samen wordt gemaakt. Daarom vragen wij deze drie partijen om allemaal de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het gespecialiseerd onderwijs te ondertekenen. Ouders tekenen formeel ‘voor gezien’, zodat zij het recht houden om bezwaar te maken. Als ouders bezwaar willen maken, kunnen zij contact opnemen met het samenwerkingsverband. Dan proberen we samen tot een oplossing te komen.

Sommige klachten kunnen snel worden opgelost. Vaak betekent dit dat er onduidelijkheid bestaat over de communicatie of over de dienstverlening van het samenwerkingsverband. Voor een goede dienstverlening is het niet alleen voor u, maar ook voor ons van belang om uw klachten in behandeling te nemen.  Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat  u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat uw klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk wordt opgelost. 

Is deze oplossing niet mogelijk, of bent u niet tevreden over het resultaat, dan kunt u de klacht voorleggen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Deze commissie doet een uitspraak in de vorm van een niet-bindend advies aan het samenwerkingsverband.

Uiteindelijk bestaat er altijd de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de rechter of de commissie gelijke behandeling.

Onze organisatie

 

'Wat goed dat je erbij was!'

 

 

 'We hebben echt samen gezocht naar de beste aanpak'

 

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe passend onderwijs in Zuid-Kennemerland georganiseerd is en welke rol ons samenwerkingsverband daarin heeft.

Elk samenwerkingsverband ontvangt een budget van de overheid voor het vormgeven van passend onderwijs. In onze regio wordt het grootste deel van dat budget direct verdeeld onder de scholen via de schoolbesturen. Zij kunnen hiermee hun aanbod op de school versterken, specifieke ondersteuning voor leerlingen organiseren of een plek op het gespecialiseerd onderwijs aanvragen. Op welke manier de scholen de ondersteuning organiseren, is terug te lezen in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van elke school. Via onze scholenkaart kunt u kiezen over welke school u informatie wilt inzien. De scholen hebben veel vrijheid hun budget zo effectief mogelijk te gebruiken om passend onderwijs vorm te geven. In overleg met school krijgt u meer informatie over de keuzes die uw school van voorkeur hierin maakt. 

Meer algemene informatie over was passend onderwijs inhoudt, vindt u in deze brochure.

De onderwijsconsulenten
Het samenwerkingsverband POZK ondersteunt scholen bij het vormgeven van goed passend onderwijs voor alle leerlingen. Om dit zo laagdrempelig mogelijk te kunnen doen, werkt POZK met een team van consulenten die rechtstreeks kunnen worden benaderd door de scholen in het werkgebied. Iedere school heeft een eigen onderwijsconsulent als eerste aanspreekpunt. Deze consulent denkt met de school mee over vraagstukken die te maken hebben met de ondersteuning aan leerlingen. Scholen kunnen ook een beroep doen op andere specialisten, zoals de consulenten ouders & school en de consulenten gedrag. De consulenten werken zo goed mogelijk met elkaar samen om de ondersteuning van leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Consulenten gedrag
Het samenwerkingsverband heeft ook consulenten gedrag in dienst. De consulent gedrag ondersteunt op verzoek van de school of de onderwijsconsulent bij hulpvragen in de klas. Deze ondersteuning is gericht op de leerkracht en indirect op de leerlingen. 

Het samenwerkingsverband heeft een directeur en twee medewerkers op het secretariaat.

Als samenwerkingsverband werken wij nauw samen met andere organisaties zoals jeugdhulp, het centrum voor jeugd en gezin (CJG), leerplicht en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Wij noemen dit het Kernteam, omdat al deze organisaties een eigen plek hebben in het geheel als het gaat om de ondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Meer informatie over het Kernteam vindt u hier.

Behalve met de consulenten en het Kernteam, werken onze scholen samen met verschillende instellingen voor gespecialiseerd onderwijs én met experts die (tijdelijk) aan ons samenwerkingsverband zijn verbonden. Wij noemen deze experts allemaal met elkaar de Expertisepool. Scholen in onze regio kunnen een beroep doen op deze experts. Meer informatie hierover vindt u hier.

Informatie vanuit de Rijksoverheid voor ouders en jeugd

Vanuit de Rijksoverheid is algemene informatie beschikbaar om leerlingen en hun ouders wegwijs te maken in het passend onderwijs. Deze informatie is behalve in het Nederlands ook in zes andere talen beschikbaar. Graag gaan we met u in gesprek over de uitwerking van deze landelijke richtlijnen in ons samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland.

Klik hier voor de brochure voor ouders

Klik hier voor de brochure voor leerlingen 

Scan onderstaande QR-code voor de video:

Klik hier voor de informatie in andere talen:
Engels, Turks, Arabisch, Pools, Perzisch en Tigrinya

Contact

 

'Bellen met jou helpt me alles weer op een rijtje te zetten'

 

 

                   'Fijn dat je echt naar me luistert'

Vanuit het ouder- en jeugdsteunpunt ondersteunen we zowel u als ouders/verzorgers en uw kind als de scholen. Dat doen we vanuit onze positie als consulenten ouders & school, door bijvoorbeeld mee te denken over vragen als: Wat zijn de mogelijkheden van begeleiding op deze school? Welke verschillende scholen zijn er? Daarnaast kunnen we aansluiten bij gesprekken tussen u en school. Verder begeleiden en monitoren we situaties waarin leerlingen tijdelijk niet naar school kunnen en daarom thuiszitten. Wij vinden het een mooie uitdaging om vanuit onze onafhankelijke positie als mediator een bijdrage te leveren aan oplossingen die passend zijn voor ouders, kind en school.
Neem gerust vrijblijvend contact op met één van ons via onderstaande contactgegevens.

Henriëtte Lemmen

h.lemmen@po-zk.nl

06-15879836, werkdagen ma, di, wo-ochtend en do

 

Petra den Boer

p.denboer@po-zk.nl 

06-1554 1176, werkdagen ma, di, wo en do.