High Dosage Tutoring

The Bridge Skills Lab – Haarlem

Passend onderwijs gaat over het organiseren van goed onderwijs voor álle leerlingen. Bepaalde leerlingen in de leerplichtige leeftijd hebben door een ongunstige economische, sociale en/of culturele achtergrond een groter risico om leerachterstanden (met name op het vakgebied rekenen-wiskunde) op te lopen. Deze kansenongelijkheid in het onderwijs ontstaat door de inrichting van het onderwijs en door ontwikkelingen buiten het onderwijs zoals demografie en de thuissituatie. Ondanks dat de school niet al deze problemen kan oplossen, is het streven dat de school een plek is waar maximaal wordt bijgedragen aan kansengelijkheid. Om de leerachterstanden bij rekenen-wiskunde van bovenbouwleerlingen terug te dringen, gaan we samen met enkele scholen een intensief tutorprogramma opzetten, uitgevoerd door Stichting The Bridge Learning Interventions (www.tbli.nl). Deze interventie op rekenen wordt ingezet in groep 7. De leerlingen ontvangen de tutoring in het tweede deel van het schooljaar in groep 7 en het eerste deel van het schooljaar in groep 8. Dit is de belangrijkste periode voor de bepaling van het middelbare schooladvies en de voorbereiding op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs.

Doel

De rekencompetenties van de leerlingen, en dus hun rekenniveau stijgt. Door rekenonderwijs op maat en intensief werken aan de rekenvaardigheden en het rekeninzicht, zullen de leerlingen snel succes ervaren. Het doelgericht vergroten van het zelfvertrouwen, sociaal emotioneel welbevinden en motivatie zijn zeer belangrijke onderdelen tijdens de tutoring. Door deze succeservaringen verwachten we een meer actieve leerhouding in de klas (bij rekenen, maar ook bij andere lessen). Daarnaast worden ouders betrokken bij de tutoring doordat de tutoren wekelijks telefonisch contact met ouders onderhouden, met als doel de ouderbetrokkenheid te verhogen.

Werkwijze

In Haarlem zijn we in februari 2018 gestart met een pilot van vier scholen (vijf tutorgroepen). De groepen bestaan uit ongeveer 10-12 leerlingen per school. Het gaat hier om leerlingen uit groep 7 met een V of IV Cito score voor rekenen-wiskunde. Deze leerlingen ontvangen een jaar lang tutoring volgens de High Dosage Tutoring (HDT) methode. Deze methode is ontwikkeld door de Amerikaanse organisatie SAGA Innovations en heeft in Amerika al veel baanbrekende resultaten geboekt op achterstandsscholen. SAGA Innovations zal ook nauw betrokken zijn bij de implementatie in Haarlem. HDT houdt in dat leerlingen een uur per schooldag, vijf dagen per week, in tweetallen, intensief rekenonderwijs en leerondersteuning van een vaste volwassen tutor ontvangen. Het extra uur tutoring op rekenen is extra bovenop de reguliere rekenles van de vaste leerkracht op school. Wekelijks heeft de tutor contact met de ouders van de leerlingen. Tevens is er geregeld afstemming tussen de Site Director, tutoren en de leerkracht(en) in 7. In het project is de Site Director degene die de kwaliteit en continuïteit van de tutoring begeleid en tevens de tutoren van een intensieve training voorziet. Door continue feedback ondersteunt de Site Director de tutoren bij de voorbereiding, de gegeven tutoring en de afstemming met school en ouders. De duur van de pilot is vier jaar. De Universiteit van Amsterdam voert een wetenschappelijk onderzoek, met zowel kwantitatieve en kwalitatieve componenten, uit naar de werking van het programma. We starten met een pilot om te testen of het rendement voor de leerlingen inderdaad zo hoog is als we verwachten op basis van de ervaringen in de leerresultaten. Tevens willen we weten of HDT inderdaad van meerwaarde is in het onderwijsachterstandenbeleid in Haarlem. Als het antwoord op beide vragen bevestigend is, gaan we uit van een structurele voorziening.

Product

Meer zicht op wat leerlingen met grote rekenachterstanden écht nodig hebben, wat werkt. Een kruisbestuiving tussen de leerkracht(en) in groep 7, de tutoren en de Site Director in samenwerking met ouders: Van en met elkaar leren over de juiste interventie bij rekenproblemen met deze doelgroep.

De scholen die nu meedraaien in het project zijn: Wadden Boerhaave, Wadden Molenwijk, Don Bosco, De Globe en de Martin Luther King. In november 2019 wordt door de stuurgroep besloten welke scholen (weer) kunnen deelnemen aan HDT loopjaar 3. Bij vragen, neem dan contact op met onderwijs consulent Nienke Bolderheij.

Vacature tutoren - februari 2020

Er worden nieuwe tutoren voor het HDT project gezocht. Interesse?

Bekijk de onderstaande vacature:

Vacature tutoren februari 2020.pdf