High Dosage Tutoring

Passend onderwijs gaat over het organiseren van goed onderwijs voor alle leerlingen. Bepaalde leerlingen in de leerplichtige leeftijd hebben door een ongunstige economische, sociale en/of culturele achtergrond een groter risico om leerachterstanden (met name op het vakgebied rekenen-wiskunde) op te lopen. Deze kansenongelijkheid in het onderwijs ontstaat door de inrichting van het onderwijs en door ontwikkelingen buiten het onderwijs zoals demografie en de thuissituatie. Ondanks dat de school niet al deze problemen kan oplossen, is het streven dat de school een plek is waar maximaal wordt bijgedragen aan kansengelijkheid. In de gemeente Haarlem kennen we een stevig onderwijsachterstandenbeleid (VVE, schakelklassen, verlengde schooldag en een zomerschool). Wat we in Haarlem missen is een vangnet voor die leerlingen die het echt moeilijk hebben, veel achterstand hebben, en die door een constant gebrek aan stimulansen van huis uit, hun achterstanden maar heel moeizaam inhalen.

Om de leerachterstanden bij rekenen-wiskunde van bovenbouwleerlingen terug te dringen, willen we samen met enkele scholen een intensief tutorprogramma inzetten, uitgevoerd door Stichting The Bridge Learning Interventions (www.tbli.nl). Deze interventie op rekenen wordt ingezet in groep 6 en groep 7.

Doel

De rekencompetenties van de leerlingen, en dus hun rekenniveau stijgt. Door rekenonderwijs op maat en intensief werken aan de rekenvaardigheden en het rekeninzicht, zullen de leerlingen snel succes ervaren. Het doelgericht vergroten van het zelfvertrouwen, sociaal emotioneel welbevinden en motivatie zijn zeer belangrijke onderdelen tijdens de tutoring. Door deze succeservaringen verwachten we een meer actieve leerhouding in de klas (bij rekenen, maar ook bij andere lessen). Daarnaast worden ouders betrokken bij de tutoring doordat de tutoren wekelijks telefonisch contact met ouders onderhouden, met als doel de ouderbetrokkenheid te verhogen. Tevens stellen we ons als doel dat het VO advies van de deelnemende leerlingen hoger uitvalt dan bij de start van het project zou worden voorspeld.

Werkwijze

In Haarlem starten we met een pilot van vier tot zes scholen in Haarlem Zuid. We gaan uit van een deelname van 60 leerlingen, ongeveer 12 tot 15 leerlingen per school. Het gaat hier om leerlingen uit groep 6 en 7 met een V of IV Cito score voor rekenen-wiskunde. De leerkrachten (in samenwerking met IB en rekenspecialist) bepalen welke leerlingen binnen deze selectiecriteria passen. Deze 60 leerlingen ontvangen een jaar lang tutoring volgens de High Dosage Tutoring (HDT) methode. Deze methode is ontwikkeld door de Amerikaanse organisatie SAGA Innovations en heeft in Amerika al veel baanbrekende resultaten geboekt op achterstandsscholen. SAGA Innovations zal ook nauw betrokken zijn bij de implementatie in Haarlem. HDT houdt in dat leerlingen een uur per schooldag, vijf dagen per week, in tweetallen, intensief rekenonderwijs en leerondersteuning van een vaste volwassen tutor ontvangen. Het extra uur tutoring op rekenen is extra bovenop de reguliere rekenles van de vaste leerkracht op school. Wekelijks heeft de tutor contact met de ouders van de leerlingen. Tevens is er geregeld afstemming tussen de Site Director, tutoren en de leerkrachten in groep 6 en 7. In het project is de Site Director degene die de kwaliteit en continuïteit van de tutoring begeleid en tevens de tutoren van een intensieve training voorziet. Door continue feedback ondersteunt de Site Director de tutoren bij de voorbereiding, de gegeven tutoring en de afstemming met school en ouders. De pilot zal in feb/maart 2018 van start gaan, de duur is vier jaar. De Universiteit van Amsterdam voert een wetenschappelijk onderzoek, met zowel kwantitatieve en kwalitatieve componenten, uit naar de werking van het programma. We starten met een pilot om te testen of het rendement voor de leerlingen inderdaad zo hoog is als we verwachten op basis van de ervaringen in de leerresultaten. Tevens willen we weten of HDT inderdaad van meerwaarde is in het onderwijsachterstandenbeleid in Haarlem. Als het antwoord op beide vragen bevestigend is, gaan we uit van een structurele voorziening.

Product

Meer zicht op wat leerlingen met grote rekenachterstanden écht nodig hebben, wat werkt. Een kruisbestuiving tussen de leerkrachten in groep 6 en 7, de tutoren en de Site Director in samenwerking met ouders: Van en met elkaar leren over de juiste interventie bij rekenproblemen met deze doelgroep.

Na twee jaar lassen we een evaluatiemoment in, mede gebaseerd op de onderzoeksresultaten van de Universiteit van Amsterdam. Bij duidelijke, positieve effecten van HDT gaan we werken aan een structurele HDT voorziening in Haarlem.

De projectgroep is in overleg met enkele scholen in Haarlem Zuid. Als na lezing een grote enthousiasme en interesse is gewekt, neemt u dan contact op met onderwijs consulent Nienke Bolderheij.

Consulenten

Nienke Bolderheij