Overgang van PO naar VO

Het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) in Zuid-Kennemerland is opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan afstemming en besluitvorming op regionaal niveau. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg is een overleg waarvan alle besturen van scholen voor primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs, die in de regio Zuid-Kennemerland actief zijn, deel uit maken. Daarnaast zijn alle in de regio aanwezige gemeenten lid van het RBO. Het RBO bestaat uit vier kamers waarvan de kamer zorg en de kamer PO-VO van direct belang zijn voor het samenwerkingsverband.

De kamer PO-VO van het RBO heeft een nieuwe toelatingsprocedure ontwikkeld ingaande schooljaar 2014-2015. De toelatingsprocedure wil het proces van de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs van elke leerling zo goed mogelijk laten verlopen. Het basisschooladvies, de schoolkeuze, de aanmelding en de inschrijving van een leerling op een school voor voortgezet onderwijs staan hierbij centraal. Bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is het basisschooladvies leidend.

Hieronder wordt de toelatingsprocedure toegelicht,
met daarbij een handreiking voor het schooladvies.

Toelatingsprocedure, augustus 2018

Handreiking_Schooladvies_overstap_po_naar_vo.pdf

De basisscholen kunnen de toetsresultaten uit het LVS gebruiken om tot een goed advies te komen. De toetsresultaten zijn alleen ondersteunend voor het advies naar het VO. Uiteindelijk geldt alleen het advies.

Het advies voor de leerlingen moet voor alle leerlingen worden onderbouwd aan de hand van de laatste normen van CITO. Deze kun je in het volgende bestand invullen:

 

Presentaties over OSO van de bijeenkomst van 28 februari 2019

 

MDO-overdracht PO-VO:

 

 'De Overstap' is een samenvoeging van de Zorgbrochure van het SWV Zuid-Kennemerland en 'Van Basis tot Brug' van de Kennemer Kring (Toelatings- en Advies Commissie). Hierin vindt u het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in de regio Zuid-Kennemerland, met o.a. de toelatingsprocedure voor het voortgezet onderwijs die hier gehanteerd wordt. Via onderstaande link komt u op de website van het SWV VO voor de meeste actuele informatie.

De Overstap

Brugweb

Presentaties bijeenkomst van 9 oktober 2018 op Hageveld.