Overgang van PO naar VO

Het Regionaal Besturen Overleg (RBO) in Zuid-Kennemerland is opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan afstemming en besluitvorming op regionaal niveau. Het Regionaal Besturen Overleg is een overleg waarvan alle besturen van scholen voor primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs, die in de regio Zuid-Kennemerland actief zijn, deel uit maken. Daarnaast zijn alle in de regio aanwezige gemeenten lid van het RBO. Het RBO bestaat uit vier werkgroepen. Een daarvan is de werkgroep PO-VO, deze is van direct belang voor het samenwerkingsverband.

De werkgroep PO-VO van het RBO heeft een toelatingsprocedure ontwikkeld, die ieder jaar geactualiseerd wordt. De toelatingsprocedure wil het proces van de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs van elke leerling zo goed mogelijk laten verlopen. Het basisschooladvies, de schoolkeuze, de aanmelding en de inschrijving van een leerling op een school voor voortgezet onderwijs staan hierbij centraal. 

Hieronder wordt binnenkort de meest actuele toelatingsprocedure toegelicht.
Eveneens vindt u hier een handreiking voor het schooladvies.

PO VO Toelatingsprocedure -ZK-versie2020.pdf
Handreiking_Schooladvies_overstap_po_naar_vo.pdf

Het basisschooladvies is het leidende criterium voor het vervolgonderwijs en dient kwalitatief onderbouwd te worden. Daarbij kijkt de basisschool onder meer naar:

- de aanleg en de talenten van de leerling;
- de leerprestaties;
- de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
- de concentratie, motivatie, het doorzettingsvermogen en andere schoolse vaardigheden van een leerling.

Scholen die werken met het Cito LOVS, gebruiken voor onderbouwing van het advies - waar het gaat om leerprestaties - het uitstroomprofiel (het uitstroomstrookje). In onderstaand bestand vullen de scholen deze gegevens in.
 
po-vo advisering - 2018-12 (3).xlsx 

MDO-overdracht PO-VO

Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, vraagt de basisschool een MDO aan bij de voortgezet onderwijsschool van keuze. Tijdens dit MDO worden de ondersteningsbehoeften besproken. Meer informatie hierover vindt u in onderstaande documenten.

PO-VO MDO-O formulier in Word.docx
PO-VO MDO-O stappenplan en formulier.pdf
PO-VO MDO_leerlingformuliergr8.pdf

De Overstap heeft tot doel om de scholen voor primair onderwijs te informeren over de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.  

Op het Brugweb is voor leerlingen, ouders en basisscholen informatie te vinden over de VO-scholen in de regio Zuid-Kennemerland.  

De warme overdracht

Ieder jaar vindt er een centrale warme overdracht plaats tussen de leerkrachten van groep 8 en hun collega's van het voortgezet onderwijs. De leerlingen worden zo op een eenduidige manier overgedragen naar de brugklas. Meer informatie hierover is te lezen in de Overstap

Centrale Warme Overdracht 20-21 aankondiging.pdf
Formulier Warme Overdracht 20-21 onderlegger gesprek.pdf

Digitale overstapservice (OSO)

Via OSO wisselen de basisscholen het overstapdossier veilig en betrouwbaar digitaal uit met het voortgzezet onderwijs. De PO en VO besturen hebben afgesproken om bij de overdracht gebruik te maken van deze overstapservice (OSO).