CJG coach

De gemeenten in Zuid-Kennemerland werken met CJG coaches. De CJG coach ondersteunt gezinnen en jeugdigen met complexere opvoed- en opgroeiproblemen. Zij gaan uit van de kracht van ouders, opvoeders en jeugdigen en hun sociale omgeving. De CJG coach staat naast het gezin en de jeugdigen, kan het netwerk betrekken of versterken, zelf hulp bieden of waar nodig rechtstreeks gespecialiseerde zorg raadplegen of inzetten. Hierdoor wordt eerder en lichtere hulp ingezet met minder schakels. Gezamenlijk hebben de gemeenten het profiel, de taken en de verantwoordelijkheden van de CJG coach vastgesteld.
Alle basisscholen hebben een ‘eigen’ CJG coach voor consultatie en om met gezinnen met complexere vragen aan de slag te gaan. De CJG coaches maken waar nodig met het gezin één plan. Hierin zijn signalen vanuit het onderwijs, die de kinderen bijna dagelijks ziet, belangrijk. Aan het onderwijs wordt gevraagd tijdig signalen te bespreken met ouders en waar nodig met een CJG coach of een andere betrokken professional uit de zorg. Ook kunnen in het plan met ouders en onderwijs afspraken gemaakt worden over de rol van het onderwijs in de uren dat het leerling op school zit. Handelingsplannen binnen het onderwijs en afspraken rondom zorg moeten elkaar versterken. Beide zijn onderdeel van ‘één gezin, één plan’. In de aansturing en organisatie van de CJG coaches zijn er verschillen tussen gemeenten. Het CJG Kennemerland bestrijkt de gemeenten Haarlem en Zandvoort en is een aparte organisatie. Het CJG Bloemendaal en het CJG Heemstede zijn onderdeel van de gemeentelijke organisaties.

De gemeente Haarlemmermeer kent een andere inrichting van het jeugdhulpsysteem en werkt niet met CJG coaches zoals in voorgaande beschrijving. Wel werkt zij vanuit dezelfde uitgangspunten als de gemeenten in de regio Zuid Kennemerland en is er tussen de regio’s samenwerking op beleidsniveau. Dit betekent voor onze scholen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude dat zij vanaf schooljaar 18-19 een ‘schoolcoach’ krijgen. Deze schoolcoaches zijn in dienst van de jeugdhulpaanbieder Altra. Het samenwerkingsverband heeft afgesproken met de gemeente Haarlemmermeer dat de gemeente en de schoolcoaches de scholen informeren over het jeugdhulpsysteem in de Haarlemmermeer in schooljaar 17-18.