Expertise vanuit cluster 3

De Parel, de Van Voorthuijsenschool en de Schelp hebben de ruimte om vragen vanuit de scholen uit Zuid-Kennemerland te beantwoorden. Zij helpen de scholen om hun vraag te expliciteren, in afstemming een passend begeleidingstraject vast te stellen. Dit kan geheel op maat worden vormgegeven en is beschikbaar voor alle scholen in Zuid-Kennemerland.

 Expertises vanuit de Schelp:

 

Hella de Vries

Met veel plezier werk ik als ambulant begeleider van de school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen “De Schelp” op verschillende scholen. Ik verzorg begeleiding die leerkracht- of leerlinggericht is. U kunt daarbij denken aan kortdurende remedial teaching bij een leervraag van een leerling. Het doel hierbij is om de leerkracht te adviseren en te ondersteunen bij het integreren van het specifieke leren van de zorgleerling in de klas.

Daarnaast werk ik als kindercoach en bied ik de psychofysieke weerbaarheidstraining Rots&Watertraining aan. De training wordt op maat gemaakt en in overleg individueel, in kleine groepjes of met een hele klas uitgevoerd.

h.devries@stichtingsintbavo.nl
06-122 57 146  

 

 

Claudia Bos

Ik ben logopediste op de Schelp (ZMLK). Ik coach en adviseer leerkrachten en ouders in de communicatie met het kind. Ook help ik leerkrachten en ouders bij het inzetten van ondersteunende communicatiemiddelen ( o.a. ondersteunende gebaren en visualisatie).

Daarnaast breng ik het communicatieniveau van kinderen in beeld en doe onderzoek en begeleiding van NT2 kinderen.

c.bos@stichtingsintbavo.nl 
023-5257249

 

 

  Laura Vlek

Ik ben orthopedagoog op de Schelp, school voor SO en VSO ZMLK, en bied begeleidingsadviezen die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van een leerling. Ik maak hierbij onderscheid tussen de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Wanneer er onduidelijkheid is over het ontwikkelingsniveau kan dit nader onderzocht worden. Ik acht het van groot belang dat er in de begeleiding van een leerling gekeken wordt naar wat een leerling "aankan" in plaats van wat een leerling "kan". Pas dan kan een leerling zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.l.vlek@stichtingsintbavo.nl
023-5257249

 

 

Erik Baarspul

Ik werk als intern begeleider op De Schelp, ZMLK school voor SO en VSO. Ik begeleid zorgteamtrajecten waarbij ouders, leerkrachten en ketenpartners gezamenlijk om tafel zitten. Een zorgteamtraject staat voor het zoeken naar een antwoord op een hulpvraag van een leerling, ouder of leerkracht.

Ik coach daarnaast leerkrachten op het gebied van klassenmanagement (specialisatie “GIP” in combinatie met het “Passend Lesmodel”) , persoonlijk functioneren en ambities.

e.baarspul@stichtingsintbavo.nl
023-5257249

 

Expertises vanuit de Van Voorthuijsenschool:

   

Jitske Schröder

Al een aantal jaar ben ik werkzaam op de van Voorthuijsenschool in Hoofddorp. Dit is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Binnen de ambulante dienst bezoek ik scholen waar leerlingen zitten met een lager niveau. Mijn begeleiding is vraag gestuurd en gericht op praktische, haalbare oplossingen. De begeleiding kan bestaan uit gesprekken, observaties en adviezen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het inzetten en gebruik van andere materialen, het uitzetten van een individuele leerlijn en/of het ondersteunen bij het opstellen van een OntwikkelingsPerspectief Plan. De ondersteuning kan variëren van kortdurend tot de gehele basisschoolperiode, dit is afhankelijk van de behoefte.

Jitske.Schroder@voorthuijs.net
023-56 22 777
Werkdagen Ambulante dienst: dinsdag en woensdag

 
 

Katrijn van der Pers

Sinds 2007 werk ik in het ZMLK-onderwijs (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen) en sinds 2010 doe ik dit op de van Voorthuijsenschool. Naast het werk als groepsleerkracht, ben ik werkzaam als ambulant begeleider, waarin ik scholen bezoek die behoefte hebben aan ondersteuning met betrekking tot leerlingen met een lager niveau en/of verstandelijke beperking. De begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag van de school, en dit kan bestaan uit het uitvoeren van observaties, het geven van praktische adviezen met betrekking tot aangepast lesmateriaal, hulp bij het kiezen van de juiste leerlijn en het opstellen van het OntwikkelingsPerspectief Plan.

katrijn.vander.pers@voorthuijs.net 
023-56 22 777
Werkdagen Ambulante dienst: woensdag

 

Expertise vanuit de Parel:

Als onderwijsprofessional in het reguliere onderwijs krijgt u wel eens te maken met een leerling met lichamelijke of medische problematiek. Deze leerling vraagt specifieke begeleiding. Welke ondersteuning het meest gewenst is, hangt af van de zorgbehoefte van de leerling en de school.

Team Passend Onderwijs biedt reguliere basisscholen, die leerlingen hebben met een motorische beperking of chronische somatische aandoening, ondersteuning aan. Wij maken daarbij gebruik van de verschillende expertises in verschillende disciplines op onze school. Deze disciplines betreffen onder meer; interne begeleiding, leerkracht, schoolpsycholoog, therapeuten (fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten), vakleerkrachten bewegingsonderwijs en verpleegkundigen.

Wilt u advies over aanpassingen, en de juiste benadering? Of zoekt u ondersteuning voor leerlingen met lichamelijke beperkingen, langdurig ziek en/of raakvlakken? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Op basis van gesprekken met school en ouders, aanvullende medische gegevens en/of observaties binnen de groep, helpen wij de onderwijsbehoefte verder in kaart te brengen. Samen met school (leerkracht, ib, andere deskundigen) helpen wij met het zoeken naar mogelijkheden om het onderwijs van de leerling zo passend mogelijk te maken.

Contact: Esther Stutterheim, coordinatorTeam Passend Onderwijs. Tel: 06-11876368

teampassendonderwijs@deparelhaarlem.nl 

 

Expertise vanuit de Waterlelie (epilepsie)

Ook na de invoering van Passend Onderwijs kunt u een beroep doen op het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Nadere uitleg vindt u in de brochure en op onze website www.lwoe.nl