Alle weblogberichten

Passend onderwijs op Molenwiek Dalton

5 september 2014

In een klein kamertje in de bovenbouwgang geeft orthopedagoog Hennie Horeman leesbegeleiding aan vier kinderen met een vertraagde leesontwikkeling. Fysiotherapeute Marga Priem loopt met een kleuter naar het speellokaal, zij helpt kinderen hun motorische vaardigheden te verbeteren. Naast de leerkracht geven ook Gladys Doekharan en Marije Verheul extra instructie aan groepjes kinderen tijdens het zelfstandig werken.

In de IB ruimte in de gymgang overleggen IBer Roswitha Gerrits en ouders over een onderzoek dat door de psycholoog van de Dumontschool (SBO) is afgenomen. Ellen Pater, gedragsspecialist van de Dumontschool (SBO), observeert in de onderbouw en geeft een leerkracht adviezen voor de begeleiding van een kind met gedragsproblemen. Aan de grote tafel bij de bar is de plusklas onder leiding van Luc Opdam aan het werk. Na schooltijd geeft gymleerkracht Marieke van Huit motorische remedial teaching aan kinderen uit de middenbouw.

Passend onderwijs = onderwijs op maat

Passend onderwijs draait om onderwijs op maat. Scholen in het basis- en middelbaar onderwijs moeten zich inspannen om zorgleerlingen op te vangen: kinderen in een rolstoel, kinderen met ernstige lees- of rekenproblemen, kinderen met gedragsproblemen. Deze kinderen moeten minder vaak naar het speciaal onderwijs worden doorverwezen en in hun eigen wijk naar school. Dat is goed voor zorgleerlingen, maar ook voor andere kinderen, die op die manier kennismaken met kinderen die net even anders zijn.

Inzet van middelen

De rugzakjes zijn verdwenen. In de regio Zuid-Kennemerland is er voor gekozen om de gelden, die het ministerie beschikbaar stelt voor passend onderwijs, voor een groot deel aan de scholen toe te kennen. Scholen ontvangen een zorgbudget per leerling. Dit geld mag de school naar eigen inzicht besteden.

De Molenwiek heeft er voor gekozen om van dit geld Hennie Horeman, orthopedagoog, en Marije Verheul, onderwijsassistent, aan te trekken. Hennie geeft twintig uur leesbegeleiding aan kinderen met een vertraagde leesontwikkeling. Marije is onderdeel van het systeem dat wij “handen in de klas” noemen. Vier dagen in de week is zij tijdens het zelfstandig werken ingeroosterd om, net als de leerkracht, tijdens het zelfstandig werken extra instructie te geven. Ook uit de gewone formatie (het aantal leerkrachturen op basis van het leerlingenaantal) kunnen leerkrachten voor “handen in de klas” in worden gezet waardoor aan alle groepen, vier dagen per week een uur per dag, een extra leerkracht kan worden toegevoegd.

Wat doet die extra leerkracht? Zij realiseert met de leerkracht de extra instructie die in het groepsplan beschreven staat. Op basis van observaties en toetsen stellen alle leerkrachten een groepsplan voor hun groep op. In dat groepsplan staat welke extra instructie welk groepje kinderen nodig heeft: extra instructie voor kinderen die rekenen (of spelling, lezen) moeilijk vinden maar ook extra instructie voor uitdagend rekenwerk voor kinderen die dat aankunnen. Het groepsplan wordt uitgevoerd tijdens zelfstandig werken. Eén van de kenmerken van een Dalton school is dat de verwerking van de leerstof geclusterd wordt tot een dag- of weektaak. Deze taak wordt tijdens het zelfstandig werken uitgevoerd. In die tijd werken de eigen en de extra leerkracht ieder aan een instructietafel met groepjes kinderen volgens het opgestelde groepsplan. De extra leerkracht maakt mogelijk dat er twee keer zoveel groepjes extra instructie krijgen waardoor er optimaal onderwijs op maat gegeven kan worden.

De extra leerkracht ìn de klas inzetten is een bewuste keuze en wij verkiezen dit boven het systeem waarbij kinderen om de beurt uit de klas worden gehaald om in een aparte ruimte door een remedial teacher te worden ondersteund.

Tot nu toe…

Wordt de Molenwiek bij de invoering overspoeld met kinderen uit het speciaal onderwijs? Nee. Kinderen die in het speciaal onderwijs zitten zullen daar gewoon blijven. De Molenwiek zal wel steeds beter in staat zijn om zorgleerlingen onderwijs op maat te bieden.

Worden er dan geen kinderen meer naar het speciaal onderwijs verwezen? Verwijzen naar het speciaal basisonderwijs kan nog steeds. Omdat de Molenwiek steeds beter in staat is onderwijs op maat te bieden, neemt het aantal kinderen dat per jaar verwezen wordt sterk af.

Passend onderwijs stelt hoge eisen aan leerkrachten. Leerkrachten moeten in staat zijn om op drie niveaus onderwijs te geven èn om zorgleerlingen te begeleiden. De laatste jaren is er middels cursussen, trainingen en studiedagen veel geïnvesteerd in de kennis en vaardigheden van leerkrachten. Met elkaar hebben wij een vorm van onderwijs ontwikkeld waarin onderwijs op maat goed te realiseren is.

Ik ben dan ook bijzonder trots op ons professionele en hardwerkende team dat vanaf 18 augustus weer klaar staat om de kinderen van de Molenwiek uitdagend onderwijs op maat te bieden!

Josée Warnaar
Josée Warnaar

Josée Warnaar is directeur van basisschool de Molenwiek Dalton in Haarlem.
Josée is helaas in januari 2019 overleden.